Warunki sprzedaży łodzi

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) są dostępne na stronie internetowej www.marineland.pl a Kupujący akceptuje ich treść poprzez zakup produktów lub złożenie zamówienia. FH "Autoland" nie wiążą żadne warunki umów/dostawy lub inne zastrzeżenia Kupującego, sprzeczne z niniejszymi warunkami OWS, strony będące w stałych stosunkach gospodarczych wiążą wyłącznie zapisy OWS FH "Autoland". Kupujący, zawierając umowę sprzedaży/dostawy potwierdza, iż OWS zostały mu udostępnione, zapoznał się z nimi i wyraża zgodę na związanie ich treścią. Ogólne warunki stanowią integralną część umów i wiążą obie strony umowy, chyba że strony wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustaliły inaczej. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy, określane jako OWS, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c. i znajdują zastosowanie w stosunkach prawnych nawiązywanych z FH "Autoland" z siedzibą w Jaworzni 23A (k/Kielc) wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być zmienione tylko za zgodą FH "Autoland".

Definicje

Użyte w OWS sformułowania oznaczają:
„Kupujący” – osoba prywatna / podmiot gospodarczy, dokonujący zakupu lub zamówienia towarów.
„Sprzedawca” – FH "Autoland".
„Produkty” – gotowe rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy.
„Przewoźnik” – każdy podmiot realizujący na rzecz Kupującego transport produktów, w tym realizujący je na polecenie FH "Autoland".

Zawarcie umowy i warunki
realizacji zamówienia

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie przez Kupującego zamówienia oraz potwierdzenie przez FH "Autoland" przyjęcia zamówienia do realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją OWS FH "Autoland". W odniesieniu do FH "Autoland" wyłącza się stosowanie przepisu art. 68 [2] k.c. FH "Autoland" zgodnie z polityką przedsiębiorstwa realizuje tylko potwierdzone zamówienia. Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy także w sytuacji, gdy zamawiający spóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności na rzecz FH "Autoland". Strony zgadzają się, że w razie wątpliwości co do treści zawartej umowy o prawach i obowiązkach stron przesądza treść przesłanego przez FH "Autoland" potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oczywiste omyłki pisarskie lub błędy rachunkowe nie będą wpływały na zobowiązania FH "Autoland". Na podstawie zawartej umowy Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty za zamówiony towar i upoważnia FH "Autoland" do wystawienia faktur bez jego podpisu. Podstawą wystawienia faktury jest zamówienie Kupującego oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez FH "Autoland". Cenniki, katalogi, foldery i inne podobne informacje pochodzące od FH "Autoland" nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. k.c. i mogą być jedynie uznawane za zaproszenie do zawarcia umowy. FH "Autoland" zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji zamówienia przy jednoczesnym określeniu dostarczenia pozostałej partii zamówionych „Produktów”. FH "Autoland" jest każdorazowo uprawniony do odmowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Nadto na warunkach określonych niniejszymi OWS, FH "Autoland" jest uprawniony wstrzymać lub odmówić realizacji zamówienia już potwierdzonego – także w przypadku gdy zamówienie będzie budziło wątpliwości albo będzie niekompletne. Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez FH "Autoland" przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowę uznaje się za zawartą w dniu, w którym Kupujący otrzymał pochodzące od FH "Autoland" potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Warunki płatności

Cena płatna będzie w sposób i w terminie wskazanym w fakturze wystawionej przez FH "Autoland", przy czym termin ten zawsze jest liczony od daty wystawienia przez FH "Autoland" faktury. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za fakturę w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, dniem zapłaty jest dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy FH "Autoland". Jeżeli opóźnienie w płatności będzie dłuższe niż 3 dni FH "Autoland" ma prawo wstrzymać realizację wszelkich zamówień Kupującego, a wszelkie płatności Kupującego wobec FH "Autoland" stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. W związku ze skorzystaniem przez FH "Autoland" z uprawnienia do wstrzymania realizacji zamówień, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec FH "Autoland". Poza przypadkami określonymi w § 4, OWS, FH "Autoland" jest uprawniony wstrzymać się z realizacją zatwierdzonych zamówień Kupującego, a nadto wierzytelności FH "Autoland" względem Kupującego stają natychmiast wymagalne w przypadku wszczęcia wobec Kupującego postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub postępowania naprawczego, a także otwarcia jego likwidacji. Złożenie reklamacji lub innych zastrzeżeń nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny. Złożenie ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności. W przypadku opóźnień płatności Sprzedawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot.

Wydanie produktów

FH "Autoland" jest zobowiązany wydać a Kupujący odebrać zamówione „Produkty” w czasie i miejscu określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Miejscem wydania i odbioru „Produktów” jest magazyn Sprzedawcy położony w Jaworzni 23A k/Kielc. W każdym przypadku Kupujący, zobowiązany jest zapewnić dokonanie odbioru przez osobę upoważnioną. Za osobę upoważnioną będzie uznana osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem Kupującego do odbioru „Produktów” określonych w konkretnym, potwierdzonym i przyjętym do realizacji zamówieniu. FH "Autoland" jest uprawniony odmówić wydania „Produktów” osobie nie dysponującej upoważnieniem Kupującego i obciążyć Kupującego kosztami przechowania „Produktów” i innymi należnościami. Niezależnie od powyższego uprawnienia FH "Autoland" jest uprawniony wydać „Produkty” osobie, która zobowiąże się je przyjąć w imieniu Kupującego. W takim przypadku wszelkie skutki i/lub ryzyka z tym związane obciążają wyłącznie Kupującego. W przypadku, gdy potwierdzone warunki zamówienia obejmują dostawę „Produktów” do miejsca przeznaczenia środkami transportu FH "Autoland" i/lub podmiotów, którym FH "Autoland" powierzył przewóz , Kupujący zobowiązany jest zapewnić niezwłoczny rozładunek „Produktów”, co nastąpi nie później w terminie 1 godziny od przybycia środka transportu do miejsca przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona rozładunku w terminie określonym powyżej, poniesie on koszty przestoju środka transportu. Czas oczekiwania na rozładunek będzie rozliczany dodatkowo według stawki za transport obowiązującej u FH "Autoland" lub u Przewoźnika. Kupujący jest zobowiązany zapłacić za czas oczekiwania na rozładunek na podstawie otrzymanej faktury i zgodnie z jej treścią lub na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty. W przypadku odbioru „Produktów” z magazynów FH "Autoland" organizuje i ponosi jedynie koszty wydania „Produktów”, co obejmuje wyłącznie koszty załadunku na środki transportu Kupującego i/lub osoby trzeciej, którą Kupujący posługuje się przy odbiorze, w tym Przewoźnika. W przypadku dokonywania transportu wyłącznie środkami własnymi i bez udziału osoby trzeciej, w tym Przewoźnika, wydanie „Produktów” następuje z chwilą rozładunku. W innych przypadku transportu „Produktów”, wydanie „Produktów” jest dokonane z chwilą wydania z magazynu do załadunku na środki transportu Kupującego i/lub osoby trzeciej, którą Kupujący lub FH "Autoland" posługuje się przy odbiorze/wydaniu, co obejmuje również Przewoźnika. Realizacja zamówienia to wydanie towaru na rzecz Przewoźnika, z chwilą wydania towaru ryzyko utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na rzecz Przewoźnika. FH "Autoland" nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji dostaw po wydaniu produktów z magazynu – odpowiedzialność za ewentualne opóźnienie w dostawie towaru ponosi Przewoźnik. Wszelkie ryzyka a w szczególności ryzyko uszkodzenia lub utraty „Produktów” przechodzi na Kupującego z chwilą wydania „Produktów”z magazynu . Jeżeli Kupujący nie przystąpi do odbioru lub opóźni się z odbiorem zamówionych „Produktów”, FH "Autoland" jest uprawniony, wedle swojego wyboru, obciążyć Kupującego kosztami przechowania w wysokości 100 złotych dziennie za każdy zajęty metr powierzchni FH "Autoland" lub też powierzyć „Produkty” na przechowanie osobom trzecim na koszt i ryzyko Kupującego. Kupujący niniejszym akceptuje fakt, iż upoważnia FH "Autoland" do wystawienia, bez jego podpisu, faktury uwzględniającej koszty i wydatki związane z przechowaniem „Produktów”. Zapłata nastąpi w sposób i w terminie wskazanym w fakturze lub odrębnym wezwaniu do zapłaty. W razie potrzeby FH "Autoland" jest uprawniony zmieniać, na koszt i ryzyko Kupującego, miejsce składowania „Produktów” nie odebranych o czym powiadomi Kupującego pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Wszelkie koszty związane z odbiorem „Produktów” w nowym miejscu, w tym koszt załadunku, ponosi Kupujący. Kupujący ponosi wobec FH "Autoland" odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z opóźnieniem w rozładunku/odbiorze/ „Produktów”, przestojami lub unieruchomieniem środków transportu wykorzystywanego przez FH "Autoland" do realizacji zamówień. W każdym przypadku gdy pracownicy lub osoby trzecie, którymi Kupujący się posługuje lub z okoliczności wynika, iż może się nimi posługiwać przy odbiorze „Produktów” biorą udział w załadunku, transporcie, rozładunku, przechowywaniu Produktów, osoby takie działają wyłącznie na ryzyko Kupującego, a nie jako pomocnicy FH "Autoland". FH "Autoland" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zachowania.

Zastrzeżenie prawa własności

Do czasu pełnej zapłaty za „Produkty”, pozostają one własnością FH "Autoland". W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie za „Produkty” FH "Autoland" ma prawo żądać zwrotu odebranych, a niezapłaconych „Produktów” – w takim przypadku Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie otrzymane, a nie opłacone „Produkty” (zwrot obejmuje załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez FH "Autoland") w ciągu 3 dni roboczych od chwili skierowania żądania. Żądanie FH "Autoland" może zostać skierowane w formie pisemnej lub faksem. W razie uchybienia obowiązkowi zwrotu „Produktów” Kupujący zgadza się zapłacić FH "Autoland" karę umowną w wysokości 5 % ceny nie zwróconych „Produktów” za każdy dzień opóźnienia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez FH "Autoland" odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez FH "Autoland" innych roszczeń, prawem przewidzianych. W przypadku wszczęcia wobec Kupującego postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub postępowania naprawczego, a także otwarcia jego likwidacji, FH "Autoland" ma prawo odebrać od Kupującego „Produkty” za które Kupujący nie zapłacił pełnej ceny, ma prawo je odsprzedać, a także odebrać zapłatę od osób trzecich w przypadku gdyby Kupujący odsprzedał „Produkty” bez zapłaty na rzecz FH "Autoland".

Odpowiedzialność

W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza FH "Autoland" wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej straty, nie więcej jednak niż do wysokości wartości zamówienia. Górną granicą odpowiedzialność FH "Autoland" z tytułu umowy sprzedaży jest odpowiedzialność tylko do wysokości wartości zamówienia.

Warunki gwarancji

Szczegółowe zasady udzielania i realizacji gwarancji udostępniane są w dokumencie gwarancyjnym przekazywanym Kupującemu przy odbiorze „Produktów” oraz na stronie www.marineland.pl. FH "Autoland" udziela na „Produkty” i „Usługi „ gwarancji tylko w przypadku, gdy są produktem FH "Autoland" lub zostały wykonane jako usługa i Kupujący otrzymał przy ich wydaniu dokument gwarancyjny. W pozostałych przypadkach na „Produkty” obowiązuje rękojmia w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i niniejszych OWS. Ograniczenie gwarancji dotyczy artykułów których FH "Autoland" jest dystrybutorem. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na producentach artykułow , jednak odbywa się za pośrednictwem FH "Autoland". Zgodnie z postanowieniami gwarancyjnymi określonymi przez producentów których dystrybutorem jest FH "Autoland" nabywca jest zobowiązany dostarczyć zakupiony sprzęt do siedziby Sprzedawcy w celu usuniecia usterek we własnym zakresie.

Rękojmia

Kupujący ma obowiązek starannego i wnikliwego sprawdzenia stanu „Produktów” (odbiór ilościowy i jakościowy). Wszelkie ewentualne braki winny być stwierdzone w formie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego najpóźniej w dniu odbioru towarów i podpisanego przez osobę upoważnioną do obioru oraz Przewoźnika i/lub przedstawiciela FH "Autoland". Zgłoszenia reklamacyjne lub z tytułu rękojmi nie wstrzymują terminów płatności. W przypadku braków ilościowych, protokół winien wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonym towarem a dokumentem WZ i/lub listem przewozowym. Podpisane dokumenty WZ lub listy przewozowe bez dodatkowych adnotacji stanowią dowód wydania „Produktów” bez braków ilościowych i uszkodzeń. Nie zgłoszenie braków ilościowych w terminie 14 do dnia dostawy wyłącza dochodzenie wszelkich roszczeń z tego tytułu. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący może żądać naprawy lub wymiany „Produktów”, w terminie uwzględniającym możliwości produkcyjne i handlowe FH "Autoland". Kupujący nie może odstąpić od umowy ani żądać obniżenia ceny, chyba że FH "Autoland" pisemnie pod rygorem nieważności, oświadczy, iż nie jest w stanie wady „Produktu” usunąć lub wymienić na wolny od wad. Wybór formy zaspokojenia roszczeń w każdym przypadku należy do FH "Autoland". W przypadku, gdy wymiana lub naprawa „Produktu” jest utrudniona lub niosłaby za sobą znaczne koszty po stronie FH "Autoland" może on odpowiednio obniżyć cenę produktu. W tej sytuacji FH "Autoland" wystawi Kupującemu fakturę korygującą. W razie stwierdzenia wad „Produktu”, użytkowanie lub montaż lub wbudowywanie lub inne podobne czynności dotyczące „Produktu” winny być natychmiast wstrzymane. Wszelkie szkody wynikłe z uchybienia powyższemu obowiązkowi obciążają wyłącznie Kupującego i powodują utratę praw z rękojmi i gwarancji. Jeżeli Kupujący wbudował produkt z możliwymi do stwierdzenia wadami, FH "Autoland" nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualną naprawą lub wymianą innych elementów z nim związanych. FH "Autoland" ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości zamówienia w zakresie rękojmi w każdym przypadku odpowiedzialność ta jest zawsze ograniczona do wartości wadliwych produktów z uwzględnieniem treści § 7 niniejszych OWS. Termin na rozpoznanie zgłoszenia reklamacji Kupującego wynosi 21 dni. Milczenie FH "Autoland" nie oznacza uznania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, FH "Autoland" poinformuje o terminie wykonania naprawy lub wymiany. Warunkiem uznania reklamacji za skutecznie doręczoną jest przedstawienie przez Kupującego: oryginału faktury zakupu wyrobów, dokumentów WZ w oryginale.

Częściowa nieskuteczność

Jeżeli poszczególne postanowienia OWS byłyby lub stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne lub nieskuteczne nie wpłynie to na ważność/skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku, strony zobowiązują się dokonać wszelkich potrzebnych czynności, nie wyłączając zmian postanowienia nieważnego/nieskutecznego, celem rozliczania się i współpracy w oparciu o takie zasady i /lub instytucje prawne, które, będąc prawnie skutecznymi, będą w możliwie największym stopniu zbliżone do kontraktowego oraz/lub gospodarczego celu postanowienia nieważnego/nieskutecznego.

Prawo właściwe i sprawy sporne

Prawem właściwym dla umów zawartych na warunkach OWS jest prawo polskie. Ewentualne spory wynikłe z realizacji Umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby FH "Autoland".

Postanowienia końcowe

Niniejsze OWS podlegają publikacji na stronie internetowej FH "Autoland" lub na tablicy informacyjnej w siedzibie przedsiębiorstwa. Niniejsze OWS znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży/dostawy chyba że strony w takich umowach wyraźnie i w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyłączą stosowanie OWS. Niniejsze OWS obowiązują od 01.01.2020.

🡑